VUmc

Het Centrum

Het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen heeft als doel ouderen met cognitieve stoornissen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Autonome en wilsbekwame besluitvorming staat daarbij centraal, zolang het kan.

Wilsbekwaamheid is een onderwerp dat ligt op het snijvlak van psychologie, geneeskunde, ethiek en recht. In het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen is daarom expertise op deze gebieden bijeengebracht.

Doelstellingen

  1. voorlichting aan ouderen die vragen hebben over hun mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen over belangrijke kwesties in hun leven; ook hun familieleden en andere betrokkenen kunnen voor informatie bij het centrum terecht.
  2. consultatie aan professionals die op een of andere manier bij deze ouderen betrokken zijn (zoals hulpverleners, zorgorganisaties, banken, juristen, en anderen); in specifieke situaties bestaat de mogelijkheid tot onderzoek van de wilsbekwaamheid door het centrum.
  3. onderwijs en lezingen aan professionals en andere geïnteresseerden.
  4. wetenschappelijk onderzoek naar wilsbekwaamheid.


Medewerkers

De volgende deskundigen zijn aan het Centrum verbonden:

  • Prof. dr. Cees Hertogh is Specialist Ouderengeneeskunde en Hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg. Vanuit zijn leerstoel doet hij onderzoek naar de wijze waarop mensen met beperkingen ondersteund kunnen worden in het nemen van beslissingen over zorg en behandeling. Sinds 2011 is hij lid van de ‘Capacity Taskforce’ van de International Psychogeriatric Association (IPA) die zich o.a. sterk maakt voor ‘supportive decision making’, een centraal begrip uit het VN verdrag over de rechten van mensen met beperkingen. Het adequaat toerusten van hulpverleners en mantelzorgers op dit gebied ziet hij als een belangrijke taak van het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen.
  • Dr. Saskia Teunisse is Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog, en Universitair docent. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring in psychologische hulpverlening aan ouderen, in het bijzonder ouderen met hersenaandoeningen (waaronder dementie en beroerte). Zij is expert op het gebied van psychologische diagnostiek bij ouderen, cognitieve stoornissen, ziekte-inzicht en wilsbekwaamheid. Zij ziet als belangrijke taak van het centrum dat kwesties rond wilsbekwaamheid breed benaderd worden met als doel de oudere zoveel mogelijk te helpen beslissen.
  • Mr. dr. Brenda Frederiks, Universitair docent gezondheidsrecht. Zij houdt zich al jaren bezig met het thema wilsbekwaamheid, in zowel onderzoek als onderwijs. Ze onderhoudt nauwe contacten met de praktijk (ouderenzorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking) wat zich vertaalt in de praktische uitkomsten van haar empirisch-juridisch onderzoek. Daarnaast verzorgt zij regelmatig lezingen en/of voordrachten over het thema wilsbekwaamheid. Ze heeft veel expertise als het gaat om het thema vrijheidsbeperking.

Daarnaast kunnen diverse andere artsen en psychologen met expertise op dit gebied bij de werkzaamheden van het Centrum betrokken worden.